Privacy- en cookiebeleid

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Autoriteit: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 AVG juncto artikel 6 UAVG: de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Bijzonder persoonsgegeven: een persoonsgegeven betreffende de gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, het strafrechtelijk verleden of het seksuele leven van een natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van dit reglement is Floriade Almere 2022 B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bevoegd bestuur;
 • Verwerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Relatie: de betrokkene waarmee Floriade Almere 2022 B.V. een zakelijke betrekking heeft;
 • Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker; of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Floriade Almere 2022 is het inspirerende en activerende podium voor de groene (wereld)stad van de toekomst, waar de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector, van wereldsteden en vooruitstrevende bedrijven hun kennis, ervaring en innovatievermogen laten zien. Floriade Almere 2022 toont hoe (wereld) stedelijke vraagstukken op het gebied van voeding, gezondheid, energie en groen aangepakt worden.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Floriade Almere 2022 B.V. | Postbus 98 | 1300 AB Almere

T: +31 (0)6 82054524 | floriade.com | privacy@floriade.com

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Karin Ruhaak-de Vries | Veluwezoom 15 | 1327 AE Almere

karin.ruhaakdevries@floriade.com | +31 (0)6 82755271

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Floriade Almere 2022 B.V. respecteert de privacy van alle personen die haar websites bezoeken, van alle relaties en van alle andere betrokkenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Floriade Almere 2022 B.V. draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de Floriade Almere 2022 B.V. verzamelt of die aan haar worden verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en leeft haar eigen Privacy Statement na.

Categorieën persoonsgegevens

Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • (Mobiel) Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Foto’s voor sfeerimpressies en promotionele doeleinden
 • Bij activiteiten van Floriade Almere 2022 B.V. worden foto’s gemaakt van personen, die niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
 • Camerabeelden
 • Pasfoto voor Floriade Pas

Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Floriade persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als:

 • deze nodig zijn om een overeenkomst te kunnen nakomen;
 • de eigenaar hiervoor vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor Floriade Almere 2022 B.V. (bijvoorbeeld analytische doeleinden of direct marketing);
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Websites

De websites die onder Floriade Almere 2022 B.V. vallen zijn:

Cookies

Cookies websites Floriade Almere 2022 B.V. conform AVG per 25 mei 2018. Wij maken voor onze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.

Verwijderen en weigeren van cookies

Verwijder geplaatste cookies of weiger nieuwe cookies via je browserinstellingen:

Of wijzig je voorkeuren via onderstaande button:

Doel verwerking van persoonsgegevens

 • Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met relaties en voor de verkoop en levering van tickets of Floriade Passen.
 • Om de actualiteit van persoonsgegevens van relaties van Floriade Almere 2022 B.V. te bewaken, verzamelt, registreert, bewerkt en bewaart Floriade Almere 2022 B.V. persoonsgegevens van betrokkenen in haar relatiesysteem en verwijdert Floriade Almere 2022 B.V. de persoonsgegevens die niet langer benodigd zijn uit haar relatiesysteem.
 • Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt betaalgegevens voor de verkoop en levering van toegangsbewijzen, tickets en/of Floriade Passen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt foto’s voor sfeerimpressies en promotionele doeleinden, indien het gebruik van het beeldmateriaal noodzakelijk is ten behoeve van marketingactiviteiten. Hierbij, baseert Floriade Almere 2022 B.V. zich op het gerechtvaardigd belang zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer u aanwezig bent op een evenement van Floriade Expo 2022 bestaat de mogelijkheid dat u gefotografeerd wordt.
 • Floriade Almere 2022 B.V. verwerkt camerabeelden om redenen van veiligheid en beveiliging. Het gerechtvaardigd belang van Floriade B.V. om cameratoezicht in te stellen is om diefstal tegen te gaan en om werknemers en klanten te beschermen.
 • Floriade Almere 2022 B.V. bekijkt tevens eenmalig een bankafschrift, nutsrekening of iets dergelijks, in het geval dat een betrokkene een Floriade Pas Almere wilt aanschaffen.

Andere doeleinden

Floriade Almere 2022 B.V. kan tevens persoonsgegevens verwerken voor het:

 • Verzenden van Nieuwsbrieven van Floriade Almere 2022 B.V.;
 • Beheren van de administratie van relaties van Floriade Almere 2022 B.V. in haar relatiesysteem;
 • Verschaffen van informatie over ontwikkelingen, evenementen en activiteiten die door Floriade Almere 2022 B.V. (mede) worden georganiseerd door middel van mailingen en brieven of flyers van Floriade Almere 2022 B.V. die per post worden verzonden;
 • Uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder het benaderen van betrokkenen via e-mail, online platforms of anderzijds, voor interesse in of deelname aan evenementen, activiteiten en aanmeldingen van Floriade Almere 2022 B.V.
 • Uitvoeren van marketingactiviteiten onder zakelijke relaties, waaronder het benaderen van betrokkenen via e-mail, online platforms of anderzijds, voor interesse in of deelname aan evenementen, activiteiten en aanmeldingen van Floriade Almere 2022 B.V.
 • Uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder het versturen van: informatie over het bezoek via e-mail, voor en napret e-mails, enquêtes en e-mails in het geval van calamiteiten;
 • Optimaliseren van het benaderen van relaties van Floriade Almere 2022 B.V.;
 • Registreren van bezoekersgegevens van (onderdelen van) de websites van Floriade Almere 2022 B.V.;
 • Uitvoeren van marktonderzoeken onder relaties van Floriade Almere 2022 B.V.;
 • Analyseren en evalueren van deelname van bezoekers aan evenementen en activiteiten van Floriade Almere 2022 B.V.;
 • Waarborgen en doorgeven van het erfgoed van Floriade Almere 2022 B.V. nadat de Floriade Almere in 2022 heeft plaatsgevonden.
 • Het doel van het waarborgen en doorgeven van het erfgoed is onder andere, om persoonlijke gegevens na afloop van Floriade Almere 2022 over te dragen aan de gemeente Almere. Hierdoor kunnen derde partijen conform de doeleinden in dit Privacy Statement het contact met relaties voortzetten en kunnen relaties geïnformeerd worden over gerelateerde ontwikkelingen en activiteiten die in Almere plaats gaan vinden;
 • Verwerken van betaalgegevens waaronder, maar niet beperkt tot, bankrekeningnummers voor verkoop en levering tickets/Floriade Passen;
 • Er zijn fotozuilen te vinden op het Floriade-park. Hiermee kunnen bezoekers een foto van zichzelf maken en naar zich laten mailen. Om dit mogelijk te maken wordt om het e-mailadres gevraagd. Tevens kan er toestemming worden gevraagd voor het toesturen van de nieuwsbrief. Floriade ontvangt de foto’s niet, enkel de mailadressen worden door Floriade verwerkt.

Sociale Media

Floriade Almere 2022 B.V. maakt veel gebruik van sociale media om mensen te inspireren en te informeren over onze activiteiten en om kijkjes achter de schermen te geven. Floriade Almere 2022 B.V. is te volgen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest en LinkedIn. Als men deze sociale media gebruikt, gaat men akkoord met de voorwaarden van het social mediaplatform dat men gebruikt. Op sociale media plaatsen we ook advertenties over onze tentoonstellingen en andere activiteiten. Men krijgt onze advertenties te zien op basis van de gegevens die het sociale media-platform met  toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat men ons volgt, leeftijd en in welk land men woont. Floriade Almere 2022 B.V.  heeft geen invloed op de gegevens die sociale media-platforms verzamelen. Men dient hiervoor in de voorwaarden van het platform te kijken. Deze privacy-instellingen kan men vaak ook beheren in de instellingen van het sociale media-profiel.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Floriade Almere 2022 B.V. verstrekt persoonsgegevens aan derde partijen indien de doorgifte aansluit bij de in dit Privacy Statement genoemde doelomschrijving en Floriade Almere 2022 B.V. hiertoe wettelijk verplicht is en/of daarvoor een wettelijke grondslag van toepassing is. Met betalingsdienstverleners heeft Floriade B.V. verwerkersovereenkomsten gesloten. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verwerkt en bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Het kan zijn dat onze verwerkers  persoonsgegevens buiten de EER opslaan en/of verwerken. Doorgifte aan een dergelijk land gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op Floriade Almere 2022 B.V. en is niet van toepassing op derde partijen waarmee Floriade Almere 2022 B.V. samenwerkt. Deze partijen dienen een eigen Privacy Statement te hebben. Floriade Almere 2022 B.V. is niet verantwoordelijk voor het Privacy Statement van derde partijen. Wij raden betrokkenen aan, om het Privacy Statement van derde partijen te raadplegen voordat betrokkenen persoonsgegevens aan derde partijen beschikbaar stellen.

Bewaartermijn

De AVG geeft geen concrete bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens.  Persoonsgegevens zullen door Floriade Almere 2022 B.V. worden bewaard tot uiterlijk ultimo 2023. Dit met uitzondering van de onderhavige gevallen:

 • Persoonsgegevens van sollicitanten worden bewaard tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitant daar toestemming voor geeft, worden de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.
 • Na inschrijving voor een nieuwsbrief worden persoonsgegevens van desbetreffende personen bewaard tot wederopzegging.
 • Betaalgegevens voor aankoop van tickets of andere bezoekersgerelateerde aankopen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Camerabeelden worden 14 dagen bewaard voor zover dat noodzakelijk is. Beelden die zijn gemaakt voor het vastleggen van een incident, waaronder maar niet beperkt tot diefstal en fraude, worden bewaard tot desbetreffend incident is afgehandeld.

Rechten betrokkenen

 • Betrokkenen hebben het recht en de mogelijkheid tot afmelding van nieuwsbrieven, mailingen en brieven die per post door Floriade Almere 2022 B.V. aan relaties worden verzonden. Bij afmelding wordt het betreffende communicatiemiddel niet meer door Floriade Almere 2022 B.V. verzonden. Betrokkenen kunnen afmeldingen kenbaar maken door gebruik te maken van de mogelijkheden die hiertoe in Nieuwsbrieven, mailingen en brieven zijn opgenomen.
 • Elke betrokkene heeft recht op inzage van zijn bestand. Betrokkenen kunnen hiertoe een verzoek indienen via nagenoemd mailadres. Floriade Almere 2022 B.V. deelt betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Indien de betrokkene onjuistheden in zijn bestand constateert, dan kan hij een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Floriade Almere 2022 B.V. bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
 • Betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens, die aan verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en, machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen. Voor het uitoefenen van dit recht gelden twee vereisten. Het eerste vereiste is dat de verwerking berust op toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst. Het tweede vereiste is dat de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van Floriade Almere 2022 B.V., dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.
 • De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk de verwerking.

Beveiliging

Floriade Almere 2022 B.V. is verantwoordelijk voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Alleen die personen die uit hoofde van hun functie persoonsgegevens van betrokkenen beheren, krijgen toegang tot de computers en het relatiesysteem waarin desbetreffende persoonsgegevens van relaties zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van de vereiste beveiligingssystemen en persoonlijke toegangscodes.

Informatieplicht

Floriade Almere 2022 B.V. wijst de betrokkene op de bepalingen uit dit Privacy Statement en informeert hem over de verwerking van diens persoonsgegevens. Dit doet de verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan het moment van verzameling. Floriade Almere 2022 B.V. informeert de betrokkene in ieder geval over welke persoonsgegevens zij verwerkt en met welk doel de verwerking plaatsvindt.

Klachten

De betrokkene die van mening is dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, kan zich wenden tot de Floriade Almere 2022 B.V. met zijn klacht door een e-mail te sturen aan privacy@floriade.com. Partijen zullen zich vervolgens inzetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Indien betrokkene en Floriade Almere 2022 B.V. er niet in slagen gezamenlijk tot een oplossing te komen, kan betrokkene overwegen zich al naar gelang de aard van de klacht te wenden tot de Autoriteit of de rechter.

Wijzigingen in Privacy Statement

Floriade Almere 2022 B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Relaties worden indien noodzakelijk over deze wijzigingen door Floriade Almere 2022 B.V. geïnformeerd.

Floriade Almere 2022 B.V. | april 2022

Ontdek Floriade

Voor meer informatie over Floriade ga je naar floriade.com

Scroll omhoog