Algemene Voorwaarden Floriade Expo 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Floriade Expo 2022 en / of derden sluit inzake het bijwonen van Floriade Expo 2022 of het betreden van het Floriade-park of een andere locatie, ingezet door Floriade. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die het Floriade-park betreedt, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Floriade heeft gesloten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zakelijke bijeenkomsten, evenementen en dergelijke.

Deze bezoekersvoorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers en deelnemers aan Floriade Expo 2022 zo aangenaam mogelijk te maken. De directie en medewerkers van Floriade verzoeken u van deze voorwaarden kennis te nemen en de daarin gegeven bepalingen na te leven.

Artikel 1 – Algemene bepalingen: definities

 • Floriade: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Floriade Expo 2022, gevestigd te (1327 AE) Almere aan Veluwezoom 15 (KvK-nummer: ‘66491215’), gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Floriade Expo 2022: een wereldtuinbouwtentoonstelling van 14 april t/m 9 oktober 2022, welke eens in de tien jaar in Nederland georganiseerd wordt, waarbij nationale en internationale (tuinbouw)bedrijven alsmede overheden zich presenteren aan het bedrijfsleven en aan de consument;
 • Derde(n): iedere partij die een product of dienst verkoopt die verband houdt met Floriade, niet zijnde de Floriade of anderszins onderdeel van Floriade;
 • Floriade-park: het 60 ha terrein, als aangewezen terrein om Floriade Expo 2022 te organiseren, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan de aangrenzende openbare weg waartoe Floriade op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is;
 • Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Floriade en / of derden sluit inzake het bezoeken van Floriade of het betreden van het Floriade-park of een andere locatie, ingezet door Floriade. Daarnaast valt een ieder die het Floriade-park betreedt, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Floriade heeft gesloten, ook onder deze definitie van bezoeker. Dit geldt eveneens voor bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zakelijke bijeenkomsten, evenementen en dergelijke;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst en / of afspraak tussen Floriade, en / of een derde en de bezoeker;
 • Entreeticket: elk geldig toegangsbewijs voor Floriade Expo 2022 of Floriade Preview;
 • Kabelbaanticket: elk geldig toegangsbewijs voor de kabelbaan op het Floriade-park;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • UVH: Uniforme Voorwaarden Horeca van de Vereniging Horeca Nederland.

Artikel 2 – Toegang, kaartverkoop en prijzen

Artikel 2.1
Door het kopen van een entreeticket gaat de bezoeker een overeenkomst met Floriade aan tot het verrichten van een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding – Floriade Expo 2022 – waarbij in de overeenkomst een bepaald tijdstip van nakoming is opgenomen. 

Artikel 2.2
Elk entreeticket voor Floriade Expo 2022 is voor 1 dag geldig op de aangewezen datum en is inclusief één enkele reis met de kabelbaan. 

Artikel 2.3
De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding, omdat hierop een wettelijke uitzondering voor het herroepingsrecht geldt. 

Artikel 2.4
De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het entreeticket. 

Artikel 2.5 
Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het entreeticket of de kabelbaanticket, is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het entreeticket alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen entreeticket kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de bezoeker hiervan het bezoek onmogelijk maken, dit is echter ter beoordeling door Floriade. 

Artikel 2.6 
De bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Floriade-park te betreden op vertoon van een geldig verkregen entreeticket of Floriade Pas bij de daarvoor bestemde toegangspoorten. De bezoeker dient het entreeticket goed te bewaren, zodat de bezoeker deze desgevraagd aan een van onze medewerkers kan tonen. Het is onbevoegden verboden om buiten openingstijden het Floriade-park te betreden en er te verblijven. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het Floriade-park. 

Artikel 2.7
De bezoeker kan de toegang tot het Floriade-park worden ontzegd wanneer blijkt dat het entreeticket of de Floriade Pas niet is verkregen van Floriade of een daartoe door Floriade bevoegd verklaarde instantie. 

Artikel 2.8
Functionarissen van Floriade zijn bevoegd een onderdeel van het Floriade-park naar eigen inzicht buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel van de prijs) van het entreeticket. 

Artikel 2.9
De openings- en sluitingstijden zijn afhankelijk van de activiteiten op Floriade-park en worden aangegeven bij de ingangen op Floriade-park en op de website www.floriade.com

Artikel 2.10
Floriade is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), evenals in het geval van een calamiteit waardoor het Floriade-park geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. 

Artikel 3 – Floriade Pas

Artikel 3.1
Indien de bezoeker beschikt over een Floriade Pas, dan dient de bezoeker deze bij elk parkbezoek mee te brengen. De bezoeker dient zijn/haar pas persoonlijk te overhandigen aan de controleur bij een van de ingangen. Deze controleert of de Floriade Pas geldig is. Hiernaast wordt de bezoeker aan de hand van de foto op de Floriade Pas gecontroleerd op het daadwerkelijk zijn van de pashouder, Floriade behoudt zich hierbij het recht voor om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. De toegang tot het Floriade-park wordt geweigerd indien de bezoeker zijn/haar Pas niet kan tonen of zich niet kan legitimeren. 

Artikel 3.2
Als bij visuele controle blijkt dat de bezoeker op de foto niet duidelijk herkenbaar is, heeft Floriade de bevoegdheid om de bezoeker te vragen om een nieuwe foto te laten maken. Dit geschiedt indien mogelijk bij de Guest Services. De toegang tot het Floriade-park wordt geweigerd indien de bezoeker niet bereid is om een nieuwe foto te maken. De administratiekosten voor een nieuwe Floriade Pas bedragen € 10,00 per Pas. 

Artikel 3.3
De Floriade Pas is niet tussentijds opzegbaar. Bezoeker betaalt een eenmalig bedrag voor onbeperkt toegang tot Floriade Expo 2022 van 14 april t/m 9 oktober 2022. Bezoekers die een Floriade Pas aanschaffen na 14 april 2022, zijn niet gerechtigd tot restitutie van (een deel van) de aankoopprijs of enige andere vergoeding. 

Artikel 3.4
Een Floriade Pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om de Floriade Pas gedurende de looptijd om te zetten in een andere abonnementsvorm. Per persoon kan slechts één Floriade Pas aangeschaft worden. 

Artikel 3.5
Een Floriade Pashouder profiteert van enkele voordelen. De actuele voordelen en de voorwaarden zijn terug te vinden op de website: www.floriade.com

Artikel 3.6
Bij verlies of diefstal van de Floriade Pas dient de bezoeker hiervan direct melding te maken via telefoon of email. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt de Floriade Pas direct geblokkeerd. Bij de Guest Services van Floriade kan de bezoeker een nieuwe Pas aanvragen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. De administratiekosten voor een nieuwe Floriade Pas bedragen € 10,00 per Pas. 

Artikel 3.7
Bij oneigenlijk gebruik van De Floriade Pas en/of wangedrag in het park, wordt de Floriade Pas in beslag genomen of geblokkeerd. Bij inbeslagname of blokkering van de Floriade Pas wordt geen restitutie van het aankoopgeld verleend.

Artikel 3.8
Een ieder voor wie of door wie een Floriade Pas wordt aangeschaft bij de Guest Services, dient zich te legitimeren. Indien de Floriade Pashouder onder de 18 jaar is, dient een ouder of voogd te tekenen en aanwezig te zijn bij het moment van aanschaf bij de Guest Services. 

Artikel 3.9
Indien een persoon online een Floriade Pas namens een ander persoon afneemt, dan kan dit slechts indien de afnemer daartoe gemachtigd is door de andere persoon of indien de afnemer wettelijk vertegenwoordiger is van de andere persoon. Door de Floriade Pas voor een ander persoon af te sluiten, verklaart de afnemer daarmee daartoe gerechtigd te zijn. 

Artikel 3.10
Indien een persoon woonachtig is in Flevoland, komt diegene in aanmerking voor een Floriade Pas tegen een gereduceerd tarief: de Floriade Pas voor inwoners van Flevoland. Bij het afhalen van de Floriade Pas voor inwoners van Flevoland dient de Floriade Pashouder een bewijs van adres te overleggen (bankafschrift, nutsafrekening o.i.d.) Indien de bezoeker geen juist bewijs van adres kan overleggen, kan de Floriade Pas voor inwoners van Flevoland niet worden verkocht. De geldigheid van het bewijs van adres is ter beoordeling van de medewerkers van Floriade. 

Artikel 3.11
De aanvrager en/of betaler van de Floriade Pas zijn hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor betaling van het verschuldigde bedrag. 

Artikel 3.12
Floriade behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op de Floriade Pas, zonder dat de bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de aankoopprijs of enige andere vergoeding. 

Artikel 3.13
De Floriade Pas met directe betaling stopt automatisch na de duur van Floriade Expo 2022, dus na 9 oktober 2022. De Floriade Pas is enkel geldig tijdens de reguliere openingstijden van het attractiepark. De openingstijden zijn te vinden op https://floriade.com/nl/praktische-informatie

Artikel 4 – Voorwaarden schoolreizen basisonderwijs en voorgezet onderwijs

Artikel 4.1
Scholen zijn welkom op maandag t/m vrijdag van 19 april t/m 7 oktober 2022 met uitzondering van Nederlandse feestdagen (Pasen 17 & 18 april 2022, Koningsdag 27 april 2022, Bevrijdingsdag 5 mei 2022, Hemelvaart 26 mei 2022, Pinksteren 5 & 6 juni 2022). 

Artikel 4.2
De schoolprijzen gelden voor schoolgroepen vanaf 15 betalende personen uit het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs, BSO en jeugdverenigingen. Zoals bij de prijs genoemde leeftijden.

Deze voorwaarden zijn:
– In België geldig voor het (buitengewoon) lager onderwijs en het (buitengewoon) secundair onderwijs. 
– In Duitsland geldig voor Grund – en weiterfuhrende Schulen. 
– In Engeland geldig voor primary en secondary school. 

Artikel 4.3
Voor kinderen t/m 12 jaar geldt 1 volwassen begeleider op 10 kinderen. Per 10 leerlingen is 1 volwassen begeleider gratis. Voor iedere extra begeleider geldt een entreeprijs van €9,00. Dit dient bij reservering te worden doorgegeven. Ter plaatse geldt de kassaprijs. 

Artikel 4.4
Voor leerlingen vanaf 13 jaar geldt 1 volwassen begeleider op 20 kinderen. Per 20 leerlingen is 1 volwassen begeleider gratis. Voor iedere extra begeleider geldt een entreeprijs van €17,50. Dit dient bij reservering te worden doorgegeven. Ter plaatse geldt de kassaprijs. 

Artikel 4.5
Bij reservering wordt de bezoekdatum en het aantal personen (leerlingen en begeleiders) aangegeven en vastgesteld. 

Artikel 4.6
Het kosteloos wijzigen of annuleren van de bezoekdatum en/of het aantal personen is mogelijk tot twee weken voor de geplande bezoekdatum. Nadien wordt 100% in rekening gebracht. Deze annulerings- en wijzigingsvoorwaarden gelden zowel bij betaling vooraf als bij betaling aan de kassa. De voor een schoolreis te veel aangevraagde of niet gescande entreetickets worden, in het geval van niet-tijdige annulering of wijziging, niet gerestitueerd en zijn niet te gebruiken op een andere dag of datum. 

Artikel 4.7
Iedere leerling ontvangt een eigen entreeticket, dit bevat een enkele reis met de kabelbaan en entree tot de expo. 

Artikel 4.8
In het geval van no-show zal alsnog 100% in rekening worden gebracht.

Artikel 4.9
Voor scholen geleden 2 betalingsopties: 

Optie 1 betaling: 100% vooraf betalen via factuur uiterlijk twee weken voor de bezoekdatum.
Optie 2 betaling: Het gehele bedrag betalen bij aankomst in het park aan de groepskassa. 

Artikel 4.10
De betaling van entreetickets dient in één keer te worden voldaan. Het is niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen.

Artikel 5 – Touringcars en fietsparkeren

Artikel 5.1
Touringcars kunnen gratis geparkeerd worden op de touringcarparkeerplaats bij Floriade. Dit geschiedt op basis van beschikbaarheid, vol = vol 

Artikel 5.2
Buschauffeurs hebben toegang tot Floriade-park indien vooraf gereserveerd als onderdeel van de groepsreservering. 

Artikel 5.3
Buschauffeurs hebben toegang tot de chauffeurslounge. 

Artikel 5.4
Bezoekers van Floriade Expo 2022 kunnen gratis hun fiets stallen in de Floriade fietsenstalling aan de Weerwater entree. Parkeren van de fiets geschiedt op basis van beschikbaarheid en is op eigen risico.

Artikel 5.5
Fietsen / bromfietsen dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde rekken.

Artikel 6 – Verblijf op het Floriade-park

Artikel 6.1
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het entreeticket te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen van Floriade, beveiligers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. 

Artikel 6.2
Gedurende het verblijf op het Floriade-park dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van Floriade, de reglementen van Floriade, de voorwaarden van Floriade, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Floriade, beveiligers en publieksmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Dit geldt ook voor aanwijzingen op bebording en dergelijke. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Floriade, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het Floriade-park of een bepaald evenementonderdeel worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het entreeticket of eventuele andere gemaakte kosten. Functionarissen van Floriade zijn tevens gerechtigd om goederen in bewaring te nemen indien het gebruik van deze goederen in strijd is met deze voorwaarden. Floriade is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan in bewaring genomen goederen. 

Artikel 6.3
Functionarissen van Floriade behouden zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers en Floriade medewerkers, indien de feiten en / of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, personen over te dragen aan politie en / of beveiligingsdienst. Dit geldt ook indien bezoekers in strijd handelen met deze voorwaarden en / of de aanwijzingen van een daartoe bevoegde functionaris van Floriade niet opvolgen. 

Artikel 6.4
Het is niet toegestaan om voor (be)dreiging geschikte voorwerpen, zoals messen, kettingen en andere voorwerpen mee te nemen op het Floriade-park. Functionarissen van Floriade behouden zich het recht voor om dergelijke voorwerpen in te nemen dan wel de bezitter van deze voorwerpen uit het park te verwijderen of de toegang te ontzeggen. 

Artikel 6.5
De bezoeker dient om redenen van veiligheid identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het Floriade-park ontzegd. 

Artikel 6.6
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. 

Kinderen van 0 tot 16 jaar mogen Floriade Expo 2022 niet bezoeken zonder begeleiding. 

Artikel 6.7
Huisdieren zijn niet toegestaan op Floriade-park, met uitzondering van geleidehonden voor hulpbehoevenden.

Artikel 6.8
Het is de bezoeker onder meer verboden om: 

 • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; 
 • andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; 
 • andere bezoekers en/of medewerkers van Floriade en/of derden te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door niet voldoende afstand te houden van anderen, dan wel het niet opvolgen van andere (hygiëne en gezondheids-)maatregelen en RIVM-richtlijnen die gelden voor bezoek aan Floriade Expo 2022 of door het gebruik van mobiele telefoons, speakers of andere bronnen van geluidsoverlast. Het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Floriade echter expliciet worden toegestaan; 
 • mobiele telefoons te gebruiken in binnenruimten, wachtrijen en in en rondom theater en entertainment locaties; 
 • reclame te maken op het Floriade-park en op de parkeerterreinen. Het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten is eveneens verboden; 
 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floriade zelfstandig rondleidingen op het Floriade-park uit te voeren en/of te organiseren. 
 • skates, een step, een segway of andere voertuigen ( m.u.v. rolstoel, scootmobiels, rollators of kinderwagens) mee te nemen of te gebruiken; 
 • afval te deponeren op plekken anders dan de daarvoor bestemde afvalbakken; 
 • afval te scheiden anders dan conform de aangegeven wijze; 
 • te roken op Floriade-park. Het Floriade-park is rookvrij; 
 • alcoholische dranken mee te brengen of te nuttigen buiten de aangegeven plaatsen en tijden; 
 • onder invloed te zijn van alcohol of andere verdovende middelen; 
 • alcohol nuttigen onder de leeftijd van 18 jaar, functionarissen van Floriade mogen vragen om een legitimatie; 
 • drones mee te brengen of te gebruiken op of boven het Floriade-park, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van de directie is verkregen; 
 • ongepaste kleding te dragen en / of mee te brengen; 
 • eigen meegebrachte etenswaren en consumpties te nuttigen in restaurants, wachtrijen, tentoonstellingsruimten en op terrassen; 
 • naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Floriade gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen; 
 • zich te begeven op plekken anders dan tentoonstellingsruimten, paden, pleinen, restaurants, terrassen en de aangewezen picknickplaatsen; 
 • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als planten, bomen en bloemen aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken; 
 • kwetsende uitingen en / of aanstootgevende uitingen te tonen dan wel te dragen op onder andere kleding. Het is niet toegestaan om met ongepaste kleding, zoals een (gedeeltelijk) ontbloot bovenlichaam of zonder schoenen/schoeisel het park te betreden. Bezoekers die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het Floriade-park verwijderd worden.

Artikel 6.9
Floriade behoudt zich het recht voor iedere bezoeker en diens bagage te onderwerpen aan een controle. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens medewerkers van Floriade. Een bezoeker die medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het Floriade-park worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie van het entreeticket. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Floriade, de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het Floriade-park mee te werken aan een veiligheidsfouillering. 

Artikel 6.10
Floriade kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken zich niet in overeenstemming met de openbare orde, de richtlijnen van het RIVM, de protocollen van Floriade, de reglementen van Floriade, de voorwaarden van Floriade, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen, de toegang tot het Floriade-park voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Floriade kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 6.9 van deze bezoekersvoorwaarden. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, indien mogelijk schriftelijk. 

Artikel 6.11
Floriade laat regelmatig foto- en videoreportages maken op het Floriade-park. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteits- en/of commerciële doeleinden, wereldwijd en op welke wijze en via welke media en technologieën dan ook, in eigen producties of producties die met toestemming van Floriade verschijnen. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Met het betreden van het Floriade-park verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking en verwerking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan hij of zij dit bij Floriade kenbaar maken. Zie voor meer informatie het privacystatement van Floriade op www.floriade.com

Artikel 6.12
Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floriade opnamen te maken voor commerciële doeleinden op, in of rondom het Floriade-park. Dit geldt voor foto, -video, -film, -geluid en andere opnameapparatuur. Ook het filmen en maken van geluidsopnamen van shows is zonder schriftelijke toestemming verboden. Indien voorgaande geconstateerd wordt dan zal de opnameapparatuur gedurende het verblijf op het Floriade-park in bewaring worden genomen met het dringende verzoek de opnamen te verwijderen. Bij weigering van medewerking worden de beelden door een functionaris van Floriade gewist en wordt het verdere verblijf op het Floriade-park ontzegd zonder teruggave van entreegelden. Floriade is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan de in bewaring genomen apparatuur.

Artikel 6.13
Filmploegen, fotografen en pers dienen zich bij de Weerwater entree van het Floriade-park te melden. 

Artikel 6.14
Floriade zal zich in rechte verzetten tegen elke inbreuk welke gemaakt wordt op haar intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht. Het intellectueel eigendomsrecht van deelnemers dient gerespecteerd te worden, hetgeen betekent dat het niet wordt toegestaan om zaken openbaar te maken en / of beschermde werken te verveelvoudigen indien de bezoeker geen schriftelijke toestemming van de directie van Floriade heeft. 

Artikel 6.15
In het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een voorwerp of persoon, een terroristische aanslag of andere daden van geweld, is Floriade gerechtigd de deuren te sluiten en de aanwezige bezoekers vervolgens een voor een naar buiten te leiden. De bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn of haar medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en andere voorwerpen door of namens Floriade. Floriade kan de bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, verzoeken om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij of zij het Floriade-park verlaat. Floriade kan deze bezoeker tevens onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 6.9 van deze bezoekersvoorwaarden.

Artikel 7 – Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker op het Floriade-park gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij Guest relations. Als u iets verloren bent, gaat u ter plaatse naar Guest Services of u kan mailen naar: guest.relations@floriade.com. Floriade zal gevonden voorwerpen tevens registreren op: https://ilost.co/nl

Artikel 7.2
Floriade behoudt zich het recht voor om gevonden voorwerpen die na 1 jaar niet zijn afgehaald te vernietigen, te verkopen of af te geven aan een organisatie die zich inzet voor een goed doel, een en ander naar beoordeling van Floriade. 

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende te bewijzen dat hij/zij de rechtmatige eigenaar van het voorwerp is. Tevens dient de eigenaar zich deugdelijk legitimeren. 

Artikel 7.4
Floriade is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen op of rond het Floriade- park. 

Artikel 8 – EHBO / BEDRIJFSHULPVERLENING

Artikel 8.1
Floriade beschikt over een aantal gediplomeerde EHBO-ers en bedrijfshulpverleners. Mocht er zich een ongeval dan wel calamiteit voordoen, dan dient de bezoeker de aanwijzingen van de medewerkers van Floriade altijd op te volgen. 

Artikel 8.2
Mocht de bezoeker zelf een ongeval dan wel calamiteit waarnemen, dan dient de bezoeker direct een Floriade medewerker te waarschuwen en / of zo snel mogelijk contact op te nemen met de receptie van Floriade, dan wel extern te bellen naar 036-8200303. Elk tentoonstellingspaviljoen en horecagelegenheid beschikt over mobiele telefoons waarnaast in het park interne telefoons zijn geplaatst. De medewerker neemt contact op met de EHBO-er en/of een bedrijfshulpverlener. Op het park zijn tevens twee EHBO posten aanwezig en in elk restaurant is een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig. 

Artikel 9 – Klachten en reclamering

Artikel 9.1
Floriade zal al het mogelijke doen om het bezoek aan Floriade Expo 2022 of de door Floriade georganiseerde activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Floriade-park en/of door Floriade georganiseerde activiteiten. Bepaalde onderdelen binnen Floriade Expo 2022 kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, onderhoud of andere werkzaamheden. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 9.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Floriade te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het Floriade aan de bezoeker: 

 • klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van bepaalde exposities, objecten of personen; 
 • klachten die betrekking hebben op wijzigingen in de programmering en annulering van voorstellingen; 
 • klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van Floriade Expo 2022, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van calamiteiten, overheidsmaatregelen en het opbouwen of afbreken van activiteiten en exposities; 
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; 
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; 
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op het Floriade-park. 

Artikel 9.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Floriade en de bezoeker dienen binnen 2 maanden nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Floriade te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klacht kan online worden ingediend bij het volgende e-mailadres: guest.relations@floriade.com. Bij het behandelen van klachten en verzoeken worden persoonsgegevens verwerkt. 

Artikel 9.4
De bezoeker die van mening is dat de bepalingen uit deze voorwaarden niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, kan zich wenden tot de Floriade met zijn/haar klacht door een e-mail te sturen aan guest.relations@floriade.com. Partijen zullen trachten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 9.5
De bezoeker kan andere klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen bij het volgende e-mailadres: guest.relations@floriade.com. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. 

Artikel 9.6
Floriade onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Floriade

Artikel 10.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door Floriade en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Floriade nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Floriade en/of haar medewerkers. 

Artikel 10.2
Floriade zal er naar streven dat het programma van Floriade Expo 2022 zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Floriade is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. Floriade is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van Floriade Expo 2022, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma/optreden door artiesten. De op het ticket genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud. 

Artikel 10.3
Het verblijf van de bezoeker in, op of rondom Floriade-park, tentoonstellingen, speeltoestellen, gebouwen en de kabelbaan is voor eigen rekening en risico. Floriade is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Floriade, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Floriade verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. 

Artikel 10.4
In geen enkel geval is Floriade gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: 

 • de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is; 
 • het door de verzekeraar van Floriade aan hem ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; 
 • de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

Artikel 10.5
Floriade is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig (on)roerende zaak waarvan Floriade houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Floriade staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Floriade en / of haar medewerkers. 

Artikel 10.6
Indien Floriade goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en / of achtergelaten zonder dat Floriade daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Floriade nimmer aansprakelijk voor de ontstane schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook, tenzij Floriade opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Floriade.

Artikel 10.7
De aansprakelijkheid van Floriade wordt onder meer uitgesloten voor:
a. Schade ten gevolge van handelen door andere partijen (o.a. door andere bezoekers);
b. Schade ontstaan ten gevolge door eigen schuld, zoals door het niet (tijdig) opvolgen van instructies van personeel van Floriade;
c. Schade als gevolg van het niet naleven van deze bezoekersvoorwaarden en de andere regels die gelden bij een bezoek aan Floriade Expo 2022. 

Artikel 10.8
Op de diensten van derden, kunnen de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn en wordt door de bezoeker met deze partij een (koop)overeenkomst gesloten. De betreffende derde is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de bezoeker. Hoewel Floriade alle derden met zorg uitkiest, is Floriade geen partij bij een overeenkomst tussen de bezoeker en een derde. De bezoeker vrijwaart Floriade van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met een derde. 

Artikel 10.9
De bezoeker van Floriade Expo 2022 kan op het evenement producten en/of diensten aangeboden krijgen door derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten. Hoewel Floriade deze derden met zorg uitkiest, is Floriade geen partij bij een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derden. Floriade is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst. De bezoeker vrijwaart Floriade van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de bezoeker en deze derden. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van deze derden zijn opvraagbaar bij deze derde partijen. 

Artikel 10.10
Als de bezoeker een entreeticket voor Floriade Expo 2022 aanschaft, wordt de betaling en verzending daarvan doorgaans afgehandeld door een derde partij. Deze derde partij kan eigen algemene voorwaarden hanteren die op de betaling en verzending van het ticket van toepassing zijn. Floriade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die voorwaarden. 

Artikel 10.11
Floriade is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door derde partij(en), aan de Website en/of aan de website van een derde partij. 

Artikel 10.12
De bezoeker zal Floriade vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De bezoeker zal aan Floriade iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Floriade gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden. 

Artikel 10.13
De totale aansprakelijkheid van Floriade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 10.4 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 10.14
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Floriade in geen geval meer bedragen dan de onder 10.4 beschreven schadevergoedingsregeling. 

Artikel 10.15
De totale aansprakelijkheid van Floriade is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Floriade zal worden uitgekeerd of de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. Aansprakelijkheid van Floriade voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst of loon, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. 

Artikel 10.16
De in artikel 10.4 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Floriade of een van haar functionarissen. 

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 11.1
Floriade is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Floriade kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt. 

Artikel 11.2
Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden, onder meer begrepen, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, natuurrampen, blokkades, stakingen, bouwoverlast, brand, overstromingen, overheidsmaatregelen, pandemieën, epidemieën, quarantaines en andere storingen of gebeurtenissen. 

Artikel 11.3
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en / of diensten en / of instellingen waarvan Floriade gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, evenals alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, evenals toerekenbare tekortkoming van voornoemden. 

Artikel 11.4
Indien Floriade Expo 2022 als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Floriade contact met u opnemen om te zoeken naar een alternatieve datum. Indien dit niet wenselijk is zal Floriade het aankoopbedrag restitueren. Overige schade zal niet worden vergoed.

Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 12.1
Floriade verwijst de bezoeker naar de privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen. Deze privacyverklaring is te vinden op: https://floriade.com/nl/privacy-policy-cookies/ 

Artikel 13 – Data, informatie en geschillenbeslechting

Artikel 13.1
Floriade is nimmer aansprakelijk jegens de bezoeker voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op enige website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid jegens de bezoeker. Floriade of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, verlies van privacy of verlies van data voor enig direct of indirect gebruik of de werking van de website. 

Artikel 13.2
Floriade garandeert de bezoeker uitdrukkelijk niet dat de website, onderdelen daarvan of functies daartoe behorend steeds vlekkeloos functioneren, conform de beschrijving functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan Floriade evenmin instaan dat de website of de door haar gebruikte server steeds vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of gebreken. De bezoeker dient zelf tevens redelijke maatregelen te nemen zodat diens computer is beschermd tegen virussen en dergelijke. 

Artikel 13.3
Floriade is nimmer aansprakelijk voor het volgen door de bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een derde of het aangaan door de bezoeker van een overeenkomst met deze derde. Tevens is Floriade nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt. 

Artikel 13.4
Indien er tussen de bezoeker en Floriade een geschil bestaat met betrekking tot een online aankoop en de bezoeker en Floriade het geschil onderling niet kunnen oplossen, heeft de bezoeker de mogelijkheid om middels de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, een klacht in te dienen tegen Floriade. 

Artikel 14 – Overige voorwaarden 

Artikel 14.1
De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Floriade.

Artikel 14.2
De Uniforme Algemene Voorwaarden Horeca (UVH) zijn van toepassing op alle door Floriade aangegane overeenkomsten, tenzij hiervan in de overeenkomst of in deze bezoekersvoorwaarden wordt afgeweken. 

Artikel 14.3
In alle niet expliciet genoemde situaties beslist de directie van Floriade en / of het daartoe bevoegde gezag. 

Artikel 15 – Slotbepalingen

Artikel 15.1
Op deze bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Floriade is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 15.2
In het geval één of meer bepalingen uit deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Voor wat betreft de strijdige bepaling, worden partijen geacht datgene overeengekomen te zijn dat wettelijk geoorloofd is. 

Artikel 15.3
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Floriade voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad. 

Artikel 15.4
De algemene bezoekersvoorwaarden van Floriade zijn vastgesteld door de directie en zijn gepubliceerd op www.floriade.com en gedeponeerd onder nummer 66491215 bij de kamer van koophandel. 

Ontdek Floriade

Voor meer informatie over Floriade ga je naar floriade.com

Scroll omhoog